Choď na obsah Choď na menu

Hystoria Slov O.

 

 

SLOVEN. OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia

 

Materialy

História  Slovenského Orla


     Slovenský Orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým združením dospelých, deti a mládeže bez vekového obmedzenia zameraného na telovýchovnú, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúrnu, osvetovú, výchovnú činnosť s dôrazom na kresťanskú hodnotovú orientáciu, tradície sv.Cyrila, Metoda a Gorazda.

     Slovenský Orol je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou združujúcou všetky vekové a výkonnostné kategórie členov bez obmedzenia s cieľom podpory telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti s cieľom predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a nadväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii. Majúc na zreteli komplexný rozvoj osobnosti členov, ale aj celej populácie je organizácia taktiež zameraná na oblasť kultúrno - osvetovú, spoločenskú, výchovnú a charitatívnu. Cieľom je aj napomáhať mravnej a etickej výchove svojich členov v duchu kresťanských, zásad s nadviazaním tradície sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, výchova z prehlbovania povedomia v duchu národných tradícií s podporou aktívnej kultúrnej, telesnej, duševnej (kalokagatia) s pôsobením na budovanie pozitívneho genofondu našej populácie. Podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže pred negatívnymi vplyvmi súčasnosti. Ideovým základom výchovného pôsobenia organizácie sú všeobecne platné mravné normy, kresťanská hodnotová orientácia, národné, kultúrne tradície, sloboda, demokracia a solidarita.

    Nijaký iný vták nemá v kresťanskej ale i v predkresťanskej (egyptskej, gréckej, rímskej) symbolike také významné miesto oko OROL. Oddávna je symbolom moci a víťazstva. Podľa Aristotela iba OROL je schopný sa dívať priamo do Slnka. Právom mu patrí titul kráľa vtákov. Sprevádzal gréckeho Dia i rímskeho Jupitera. Do svojho znaku si ho vzali už rímske légie. V mnohých štátnych znakoch má svoje miesto aj dnes. Je na logách politických strán i rozličných organizácií. Nemôže preto chýbať ani v SLOVENSKOM ORLI. Vo Svätom písme je OROL symbolom Božej všemohúcnosti, sily a vytrvalosti. V Starom zákone pripomína starostlivosť Boha o svoj ľud na ceste do zasľúbenej zeme, v Novom predstavuje okrem evanjelistu sv. Jána aj samého Ježiša Krista ako víťazného Vykupiteľa sveta, je symbolom jeho zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia.

     OROL vznikol v roku 1909 z katolíckych telocvičných organizácii, ktoré sporadicky vznikali od roku 1896. Meno OROL dal hnutiu Slovinec Dr. KRENK. Z Moravy sa rýchle šíril cez Malacky (1919, páter KOPÁČ a MATOSKA) do Nového Mesta n/Váhom (RAŠKA), Ružomberka (Dr. HLINKA), Trenčína a ďalších miest. Plameň orlovského hnutia sa rozšíril po celom Slovensku.

 

 

 

            Tak napr. Na orlovskom zlete 1928 v Bratislave sa na Jakubovom námestí zúčastnilo cez 8 000 krojovaných a do 12 000 nekrojovaných Orlov. Podobne tomu bolo aj na ďalšom zlete 1933 v Nitre a na poslednom zlete 1938 v Žiline, kedy zomiera Dr. A. Hlinka. Pred vojnou bol Orol v októbri roku 1938 zrušený spolu s ostatnými telovýchovnými organizáciami.

 

            Orol si zaumienil vychovať zo svojich členov hlboko národne uvedomelých ľudí, zodpovedných za seba a národ. Svojim telocvičným a výchovným pôsobením chcel prispieť k brannej zdatnosti národa. K požiadavkám orlovstva patrila spravodlivosť a občianska rovnoprávnosť, pretože z nich vyrastá solidarita, svornosť a národná jednota. Orol žiadal od svojich členov, aby ušľachtilú mravnosť a vieru prejavovali aj navonok

 

            Orolskými zásadami boli:

  1. Svedomite plniť povinnosti vyplývajúce zo svojho postavenia a povolania. povolania.
  2. Obetavo plniť všetky povinnosti voči rodine.

 

            Slovenský Orol bol obnovený na l. zjazde 7. marca roku 1992. Dobre sa etabloval na domácej aj medzinárodnej úrovni, keď v apríli 1994 bol prijatý do Medzinárodnej katolíckej federácie FICEP Stanovy Slovenského Orla boli prijaté na II. zjazde 3. mája 1997 a mali nadčasový charakter. Projekt ozdravenia populácie sa stáva významným dokumentom na prelome tisícročí.