Choď na obsah Choď na menu

História MO

 

 

SLOVEN. OROL
kresťanská telovýchovná
a športová organizácia

 

Materialy

História  Slovenského Orla v Miezgovciach


     Slovenský Orol je samostatným dobrovoľným a nepolitickým združením dospelých, deti a mládeže bez vekového obmedzenia zameraného na telovýchovnú, športovú a turistickú činnosť doplnenú o kultúrnu, osvetovú, výchovnú činnosť s dôrazom na kresťanskú hodnotovú orientáciu, tradície sv.Cyrila, Metoda a Gorazda.

     Jeho cieľom je   podpora telesného, duševného zdravia, celkovej zdatnosti t.j. predĺženia priemerného veku občana, vytváranie podmienok a predpokladov pre zdravý vývoj jedinca a nadväzne aj pre športový výkon. Dôležitým zámerom je aj prevencia proti civilizačným chorobám, najmä poruchám pohybového ústrojenstva, srdcovo-cievneho systému, ale aj rekonvalescencii. Majúc na zreteli komplexný rozvoj osobnosti členov, ale aj celej populácie je organizácia taktiež zameraná na oblasť kultúrno - osvetovú, spoločenskú, výchovnú a charitatívnu. Cieľom je aj napomáhať mravnej a etickej výchove svojich členov v duchu kresťanských, zásad s nadviazaním tradície sv. Cyrila, Metoda a Gorazda, výchova z prehlbovania povedomia v duchu národných tradícií s podporou aktívnej kultúrnej, telesnej, duševnej  s pôsobením na budovanie pozitívneho genofondu našej populácie. Podporuje projekt ozdravenia národa a projekt podpory a ochrany mládeže pred negatívnymi vplyvmi súčasnosti. Ideovým základom výchovného pôsobenia organizácie sú všeobecne platné mravné normy, kresťanská hodnotová orientácia, národné, kultúrne tradície, sloboda, demokracia a solidarita.

    Miestny klub Slovenského Orla (ďalej len „MK SO“) vznikol z iniciatívy mladých ľudí v Miezgovciach koncom roku 1993. Oficiálne jeho registrácia bola vykonaná dňa 1.1.1994. Jeho zakladajúcim členmi boli súčasný predseda Mgr.Miloš Šagát, Igor Lech, Jan Trgiňa, Roman Hudec, Denisa Lechová (rod.Hudecová) a Igor Ondruška.

MK SO ma registrované tieto krúžky:

 

 • Turistický
 • Kulturistiky
 • Lyžiarský
 • Futbalový
 • St.tenisový (hrajúci okresnú súťaž Bánovce n/B)
 • Tenisový
 • Volejbalový
 • Cvičeniek ZUMBY

 

MK SO od svojho vzniku zameral svoju činnosť hlavne na organizovanie kultúrno spoločenských, ale hlavne športových aktivít. V roku 1995 bolo registrovaných viac ako 100 členov MK SO z Miezgoviec a blízkeho okolia. Počas svojho pôsobenia zorganizoval stovky akcii medzi ktoré patrili hlavne na úseku :

 

A/  kultúry spoločenských a duchovných aktivít

 

 • tradičné hodové zábavy
 • oslavy Dňa žien
 • Jasličkové pobožnosti
 • oslavy Sv. Mikuláša
 • Silvestrovké večierky
 • Atď...

 

 

 

 

 

B/  telovýchovných aktivít:

 

 • zimné a letné turistické zájazdy (Podhradie, J.Vŕšok, L. Ján,  D.Kubín, Valčianska dolina, Jasenská dolina, Malino Brdo, Veľká Rača, Jasná, Vrátna dolina, Duchonka, Bojnice, N.Rudno, Štúrovo, Terchová, Podkylava, Semering, Praha  atď...)
 • lyžiarské preteky na snehu pre deti a dospelých
 • bežecké preteky pri príležitosti Oslobodenia resp. vypálenia obce a výročia SNP
 • turnaje vo volejbale (Striebornica, Brezolupy,Zlatníky,všešportové Ihrisko)
 • turnaje v tenise, st.tenise, nohejbale
 • organizovanie  ZUMBA maratónu v MsK Bánovce n/B, Športovej hale v Bánovciach n/B resp. na všešportovom ihrisku v Miezgovciach
 • turnaje vo futbale a minifutbale žien, mužov a starých pánov
 • halový vianočný turnaj o Pohár SO a Primátora mesta Bánovce n/B

Tento turnaj patrí k najstarším a najmäsovejších na Slovensku a pravidelne sa ho zúčastňuje vyše 30 mužstiev (v roku 2000-2002 sa doň zapojilo 48 mužstiev) z kraja Trenčín, Nitra a Bratislava. Počas vianočných sviatkov ho sledujú  stovky divákov. Uvedená akcia má aj charitatívny zámer, pretože počas tejto akcie sa koná zbierka „Minca pre choré deti“ ktorá spolu s časťou výťažku je použitá na charitatívne účely. Podstatná časť je zaslaná Detskej onkologickej fakultnej nemocnici v Bratislave. Za XIX. ročníkov bolo vyzbieraných a zaslaných  3.700 €.

 

C/  Ostatné aktivity

 

     V roku 2008 členovia MK v spolupráci s OU zriadili v priestoroch KD miestnu orlovňu a posilovňu, ktorú jej členovia aktívne využívajú. MK SO sa aktívne podieľal na vybavovaní a rekonštrukcii všešportového areálu zriadeného na cirkevnom pozemku školského dvora. Uvedený areál v súčasnej dobe slúži k všestrannému využitiu občanov. MKSO sa taktiež zapája  do iných činnosti organizovaných hlavne OU resp. ostatnými organizáciami v obci, ako sú TJ, DHaZZ, Zväz žien, ZPB atď...

 

     V súčasnej dobe ma MK SO registrovaných cca. 50 členov. Aktívne sa do činnosti klubu zapája približne dvadsiatka mladých ľudí z obce. K najaktívnejším patria súčasný členovia výboru a to: Michal Lech, Lucia Škvareninová, Martina Šagátová, Jaroslava Lechová, Jaroslav Šlosár a Maroš Šagát.

 

     V roku 2014 si MK SO pripomenie XX. výročie svojho vzniku. Za  20 rokov svojej činnosti vykonal veľmi veľa pri organizovaní kuľtúrno spoločenských a športových akcii v duchu orlovských tradícii zameraných hlavne na mladú generáciu. Aktívne sa svojou prácou a činnosťou podieľal na projekte „OZDRAVENIA POPULÁCIE“ ktorá sa riadi heslom:

 

                                    ŠPORT – KULTÚRA – VÝCHOVA

                                                             +

                             TELESNÉ-DUŠEVNÉ ZDRAVIE A MORÁLKA

                                                             =

                               ZDRAVÍ NÁROD – PROPERITA NÁRODA

  

  MK SO za svoju činnosť bol prezidentom SO veľakrát vyzdvihnutý na celoštátnych Zjazdoch Slovenského Orla, pričom bol za svoju prácu daný za príklad ostatným organizáciam v SR.